E-BIKE TO GO IS MOMENTEEL UITVERKOCHT!

PRIVACYBELEID

Privacy Statement e-bike to go

Algemeen

Noord I e-bike to go (hierna Noord I e-bike to go, wij, we, ons, onze) hecht veel waarde aan je privacy. In dit Privacy Statement geven we op een transparante wijze aan hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Noord I e-bike to go gebruikt de ontvangen persoonsgegevens alleen voor de doelen die zijn opgenomen in dit Privacy Statement. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken.

Wie is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens?
Noord I e-bike to go is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Noord I e-bike to go is een
handelsnaam van EBTG B.V., met het HQ gevestigd aan de Gyroscoopweg 50, 1042 AC Amsterdam en staat
ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 62005723.

De verwerking van jouw persoonsgegevens

Jij of je werkgever verstrekt ons informatie door het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invullen van formulieren op onze website, door het gebruik van onze app of door via telefoon, per email of anderszins contact met ons op te nemen.
Noord I e-bike to go heeft voor het leveren van haar diensten en producten persoonsgegevens nodig.

Deze persoonsgegevens betreffen:

  • Voorletters, voornamen, achternamen, geboortedatum, adres, woonplaats, e-mailadres,
    telefoonnummer.
  • Bank- of creditcardgegevens.
  • Locatie waar de e-bike wordt ontgrendeld en vergrendeld.
  • Geografische locatie (toestemming).
 

Noord I e-bike to go verwerkt niet meer gegevens dan nodig. De geografische locatie wordt gebruikt voor het openen en sluiten van het slot van de e-bike en er worden start- en eindtijd vastgelegd. Verder worden deze gegevens gebruikt om je in geval van pech te kunnen lokaliseren en je te kunnen helpen. Voor het delen van de geografische gegevens wordt expliciet toestemming gevraagd. Noord I e-bike to go verwerkt persoonsgegevens volgens de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Noord I e-bike to go verwerkt alleen gegevens die jij of je werkgever ons verstrekt om je de diensten te kunnen leveren of waarvoor je ons toestemming hebt gegeven.

Voor welk doel verwerkt Noord I e-bike to go jouw gegevens?
Noord I e-bike to go verwerkt jouw gegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven.

Uitvoering van de overeenkomst

Noord I e-bike to go heeft persoonsgegevens onder andere nodig voor het aanmaken van een account, het sluiten van de overeenkomst, de uitvoering van de overeenkomst, het factureren, het verbeteren van het product en het doen van een aanbieding. Daarnaast stelt Noord I e-bike to go aan de hand van een MAC-adres of IP-adres vast waar de e-bike zich op het moment van het ontgrendelen en sluiten van het slot zich bevindt. Deze locatiegegevens worden verder niet gepersonaliseerd. Daarnaast kan Noord I e-bike to go contact met je opnemen in het kader van de overeenkomst. Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude of diefstal of vermissing van een fiets, zal E-bike to go ter bescherming van haar onderneming of eigendom de persoonsgegevens raadplegen.

Voldoen aan wettelijke regeling

Om te voldoen aan wettelijke regelingen verwerkt Noord I e-bike to go persoonsgegevens. Hierbij kan worden gedacht aan het gebruik van gegevens voor het voldoen aan de wettelijke boekhoudplicht en fiscale regelgeving.

Gerechtvaardigd belang

Noord I e-bike to go kan ook op grond van een gerechtvaardigd belang persoonsgegevens verwerken, zodat de dienstverlening deugdelijk kan worden uitgevoerd.

Toestemming

Tenslotte kan Noord I e-bike to go op grond van jouw toestemming persoonsgegevens verwerken.

Beveiliging en Verwerking

E-bike to go streeft er naar jouw persoonsgegevens nauwkeurig en juist te verwerken en verwerkt enkel die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn. Hierbij wordt een passende bewaartermijn gehanteerd.

Jouw gegevens worden goed beveiligd. Noord I e-bike to go neemt passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Onze systemen en applicaties zijn beveiligd volgens de geldende normale standaarden voor informatiebeveiliging. Noord I e-bike to go zorgt ervoor dat de gegevens alleen aan derden worden verstrekt voor de overeengekomen doeleinden op basis van een verwerkingsovereenkomst.

Wie ontvangen jouw gegevens?

De volgende personen en/of instanties kunnen jouw persoonsgegevens ontvangen:

  • (Sub)verwerkers die door Noord I e-bike to go worden ingeschakeld en persoonsgegevens verwerken, zoals betaaldiensten, creditcardmaatschappijen, hosting providers, accountantskantoor etc;
  • Overheidsinstanties, zoals politie en justitie of toezichthouders voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 

Indien Noord I e-bike to go gebruik maakt van derden bij de uitvoering van de overeenkomst, die zelf niet het doel en de middelen voor verwerking van je persoonsgegevens vaststellen, dan worden met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. Op deze wijze wordt de beveiliging en de juiste wijze van de bescherming van je persoonsgegevens gewaarborgd. Noord I e-bike to go verwerkt je gegevens zelf binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en verstrekt deze in beginsel niet aan verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In het geval hiervan wel sprake is worden maatregelen genomen
om het beschermingsniveau minimaal gelijk te houden aan de AVG.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Noord I e-bike to go bewaart jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Overige gegevens worden maximaal twee jaar bewaard, tenzij bepaalde persoonsgegevens op grond van een wettelijke regeling langer bewaard dienen te worden.

Jouw rechten als betrokkene

Noord I e-bike to go respecteert jouw rechten als betrokkene. Indien je wilt weten welke gegevens Noord I e-bike to go van je verwerkt en voor welke doeleinden deze worden verwerkt of je wilt jouw persoonsgegevens wijzigen of laten verwijderen, dan ontvangen we graag een verzoek van jou. Je kunt jouw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens per email versturen naar info@ebiketogo.com.
Noord I e-bike to go kan je vragen om een identificatiebewijs.

Experian Nederland B.V. 

Op het moment dat jij klant wenst te worden, verstrekken wij jouw gegevens aan Experian Nederland B.V. (Experian). Experian zal op basis van deze gegevens een advies geven over jouw kredietwaardigheid. Experian gebruikt jouw gegevens voor onderzoek naar jouw kredietwaardigheid. Daarnaast worden al jouw gegevens met betrekking tot jouw betaalgedrag gedeeld met Experian in het kader van het tegengaan van betalingsrisico’s en het voorkomen van problematische schulden.

Dit betekent dus dat indien als gevolg van een betalingsachterstand de dienstverlening is gestopt, deze informatie mogelijk gevolgen kan hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Als jij bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Experian zie: https://www.experian.nl/wettelijk/privacy-verklaring.

Klachten en bezwaar

Als je vragen, feedback of klachten hebt over ons privacy statement, of als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens kun je een e-mail te sturen naar info@ebiketogo.com. Indien je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Noord I e-bike to go heb je het recht een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Omdat de wetgeving en onze producten en werkwijze continu aan verandering onderhevig zijn, zal ook dit privacy statement geregeld gewijzigd moeten worden. De laatste versie staat altijd op de website van Noord I e-bike to go vermeld. Bij een wijziging van onze dienstverlening en de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken zullen we je van tevoren berichten en indien noodzakelijk om toestemming vragen voordat het nieuwe privacy statement ingaat.
Deze versie is voor het laatst aangepast op 25 juli 2023.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and
Terms of Service apply.