E-BIKE TO GO IS MOMENTEEL UITVERKOCHT!

ALGEMENE
VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden e-bike to go België - Abonnement 

 1. Definities
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen
Bike: de in de offerte gespecificeerde (bak)fietsen en/of elektrische (bak)fiets, met toebehoren zoals bijvoorbeeld helm, fietstassen e.d.
E-bike to go: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The E-bike Company B.V. met zeteladres te Disketteweg 9, 1033NW Amsterdam, met KvK-nr.: 62005723, met Nederlands BTW-nr NL854590730B01,  de verhuurder van Bikes en Containers
Huurder: de consument van 18 jaar of ouder die Bikes huurt van E-bike to go
Smart abonnement: abonnement voor de huur van een Bike, waarbij Huurder aansprakelijk is voor schade aan de Bike conform Tabel 1 en E-bike to go een eigen risico hanteert van € 300 per Bike en € 350 per accu in geval van diefstal.
SmartPlus abonnement: abonnement voor de huur van een Bike, waarbij Huurder niet aansprakelijk is voor schade aan de Bike conform Tabel 1 en E-bike to go een eigen risico hanteert van € 300 per Bike en € 350 per accu in geval van diefstal.

De gedefinieerde termen worden zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt.

 1. Aanmelding en overeenkomst
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten verricht door E-bike to go. Acceptatie en verstrekking van de algemene voorwaarden door en aan Huurder geschiedt tijdens het invullen van het online aanmeldformulier door Huurder op de website van E-bike to go. 
 2. E-bike to go en Huurder sluiten een overeenkomst, op basis van het ingevulde aanmeldformulier op www.ebiketogo.com. De aanmelding bevat een omschrijving van de te verhuren Bike, de maandelijkse huursom (en eventuele bijkomende kosten) en de wijze van betaling.
 3. De overeenkomst tussen E-bike to go en Huurder komt tot stand door het invullen van het aanmeldformulier en betaling van de eerste maand vooruit op de website www.ebiketogo.com, dan wel wanneer E-bike to go op verzoek van Huurder met de uitvoering van de overeenkomst is gestart. Huurder die consument is heeft 14 dagen bedenktijd, tenzij de overeenkomst tijdens de bedenktijd is uitgevoerd. Is de huur tijdens de bedenktijd met instemming van Huurder gedeeltelijk uitgevoerd, dan dient Huurder de dienst naar rato te betalen bij ontbinding tijdens de bedenktijd.
 4. Huurder is verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens, zoals bekend bij E-bike to go, zoals bijvoorbeeld adres, e-mailadres of telefoonnummer.
 5. Indien E-bike to go in een voorkomend geval een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet strikt mocht hanteren, dan houdt dat geen afstandverklaring van deze algemene voorwaarden in.

 1. Soort Abonnement
 1. Huurder zal bij het aangaan van de overeenkomst kiezen voor een Smart of SmartPlus abonnement.

 1. Vergoeding, wijziging en betaling
 1. Huurder is de vooraf overeengekomen maandelijkse huursom en bijkomende kosten bij vooruitbetaling verschuldigd aan E-bike to go. Alle genoemde maandbedragen zijn inclusief btw. Bij registratie zal Huurder de eerste maand vooruitbetalen.
 2. E-bike to go is gerechtigd de huurprijs te wijzigen, in het geval van objectieve factoren volledig buiten haar wil om dit verantwoorden en zal in dat geval de gebeurlijke prijsaanpassing mededelen middels voorafgaand gemotiveerd schrijven aan de huurder. In dat geval kan de overeenkomst niet door Huurder worden beëindigd, tenzij de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, zoals de verhoging van btw, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
 1. De huurprijs zal worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud overeenkomstig volgende formule, te weten op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex:

(basishuurprijs x nieuw indexcijfer)/basisindexcijfer = nieuwe huurprijs

De elementen van deze formule zijnde volgende:

  • De basishuurprijs is deze waaromtrent men is overeengekomen in de overeenkomst;
  • het basisindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van dat van de maand voorafgaand aan deze waarin het huurcontract werd afgesloten;
  • het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van dat van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Deze aanpassing geschiedt van rechtswege op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Indien het nieuw indexcijfer niet tijdig gekend is, zal het verschil tussen de betaalde huurprijs en deze overeenkomstig de hoger vermelde aanpassingsformule in meer of min worden gebracht van de eerst daarop volgende betaling van de huurprijs.

  1. Alleen overeengekomen kosten kunnen aan Huurder in rekening worden gebracht, behoudens het geval dat Huurder schadevergoeding aan Verhuurder is verschuldigd.
  2. E-bike to go zal Huurder maandelijks een factuur sturen voor de huursom en bijkomende kosten over de komende maand. De kalenderdag waarop de overeenkomst ingevolge artikel 2 lid 3 tot stand is gekomen, bepaalt de vervaldata van de facturen. Bijvoorbeeld, indien een abonnement start op de 23e, dan wordt er maandelijks door E-Bike to go gefactureerd en geïncasseerd op de 23e van iedere maand.
  3. Het verschuldigde bedrag van de factuur zal middels automatische domiciliëring worden geïncasseerd. Indien het voor E-bike to go niet mogelijk is het door Huurder verschuldigde bedrag middels automatische domiciliëring te innen op de volgens lid 4 vastgestelde kalenderdag, dan is Huurder van rechtswege in verzuim. E-bike to go zal dan binnen 14 dagen nogmaals het verschuldigde bedrag proberen te innen door middel van automatische domiciliëring. Slaagt ook de tweede poging tot domiciliëring niet, dan schort E-bike to go haar verplichtingen jegens Huurder op en zal E-bike to go de Bike ophalen bij Huurder. Hiervoor zal door E-bike to go, een bedrag van € 30 aan kosten in rekening worden gebracht. E-bike to go is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • Alvorens de overeenkomst te ontbinden zal E-bike to go Huurder eenmalig een kosteloze aanmaning sturen met een laatste betalingstermijn van 14 dagen. Als hierna nog steeds niet door Huurder is betaald, maakt E-bike to go tevens aanspraak op interesten aan de wettelijke interestvoet en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het openstaand saldo, die hoe dan ook minstens 40,- EUR bedraagt. 

 1. Aflevering
 1. E-bike to go verbindt zich jegens Huurder om de Bike in goede staat ter beschikking te stellen zoals in de overeenkomst omschreven.
 2. De Bike wordt afgeleverd op de locatie zoals gemeld in het aanmeldformulier of opgehaald bij een E-bike to go pick-up point. Voor het afleveren van de Bike brengt E-bike to go € 30 aan kosten in rekening, zo ook bij het ophalen van de Bike bij einde overeenkomst. Het ophalen en afleveren van de Bike door Huurder bij een E-bike to go pick-up point is gratis. De afleveringsdatum van de Bike geldt als aanvangsdatum van de overeenkomst.
 3. De Huurder neemt de Bike in ontvangst en zal hierbij nakijken of deze in goede staat van onderhoud verkeert en overeenkomt met de specificaties zoals overeengekomen in de overeenkomst. Indien de Huurder vaststelt dat de Bike hier niet mee overeenkomst of niet in goede staat van onderhoud verkeert, dient hij dit bij ontvangst aan de verhuurder kenbaar te maken.
 1. E-bike to go stelt bij de aflevering aan de Huurder een handleiding van de Bike ter beschikking, alsmede een document waarin hij de Huurder in begrijpbare taal inlicht  over de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de Bike. Bij de aflevering wordt deze informatie ook mondeling aan de Huurder verstrekt. 

 

 1. Verplichtingen Huurder
 1. Huurder mag de Bike alleen gebruiken, zoals een goed huisvader, in overeenstemming met de aard en bestemming ervan. Huurder moet netjes met de Bike en toehoren (waaronder de sleutels) omgaan. Het is verboden om de Bike te gebruiken op een terrein waarvoor de Bike niet geschikt is. Het opladen van de accu dient correct en op een veilige plaats te geschieden ter voorkoming van oververhitting en/of brandgevaar.
 2. Huurder mag de Bike niet door- of onderverhuren, uitlenen, in gebruik geven, vervreemden of bezwaren.
 3. Huurder moet de Bike inleveren in dezelfde staat als hij/zij de Bike heeft ontvangen. Het is Huurder niet toegestaan eigenhandig modificaties op de Bike aan te brengen, zoals bijvoorbeeld een bagagedrager of kinderzitje.
 4. Indien er een defect is aan de Bike, mag Huurder er niet mee doorfietsen als dit het erger maakt. Huurder is dan gehouden de instructies in artikel 7 op te volgen.
 5. Het gebruik van de Bike vindt plaats door middel van een door E-bike to go ter beschikking gestelde E-bike to go app, tenzij het gaat om een sleutelversie. Huurder kan de E-bike to go app downloaden op zijn of haar smartphone. Voor het gebruik van deze app gelden gebruiksvoorwaarden.
 6. Start en beëindiging van het gebruik van een Bike (met uitzondering van de sleutelversie) vindt plaats via de app, waarbij beëindiging van het gebruik alleen plaats kan vinden op de overeengekomen thuislocatie van E-bike to go. Op andere plaatsen kan de Huurder de Bike wel op slot zetten, maar daarmee wordt het gebruik niet beëindigd.
 7. Huurder zal de Bikes steeds tegen diefstal (laten) beveiligen door correct en deugdelijk gebruik van de door E-bike to go verstrekte sloten.

 1. Service, onderhoud en instructies Huurder
 1. E-bike to go verzorgt het regulier onderhoud van de Bike naar eigen inzicht. 

E-Bike to go verschaft Huurder het rustig genot van de Bike en is vrijwaring verschuldigd aan de huurder voor verborgen gebreken aan de Bike, die het gebruik van de Bike verhinderen. E-bike to go heeft wel de bevoegdheid Bikes te controleren op de staat waarin deze verkeren en kan modificaties aanbrengen. Huurder is gehouden medewerking te verlenen aan keuring, modificaties en controles en heeft de verplichting om de Bike ter beschikking te stellen indien hier door E-bike to go om gevraagd wordt.

 1. In geval van beschadiging of vermissing van de Bike, dient Huurder E-bike to go hier binnen 24 uur over de informeren en alle redelijke instructies van E-bike to go op te volgen, waaronder doch niet beperkt tot het verlenen van medewerking aan het doen van aangifte (door E-bike to go), het inleveren van een ingevuld en door alle betrokkenen ondertekend schadeformulier indien de schade is veroorzaakt door een derde en het verstrekken van alle inlichtingen aan E-bike to go en diens verzekeraar. Indien Huurder niet (tijdig) aan deze verwittigingsplicht voldoet en zulks zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade / het opgelopen verlies of op enig andere wijze de verhuurder zou schaden, is de Huurder voor deze schade aansprakelijk.
 2. Huurder mag de Bike niet door een derde laten repareren, anders dan met toestemming van E-bike to go.
 3. E-bike to go zal de oorzaak van het defect of de schade beoordelen en de Bike repareren, tenzij dit in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Indien de Bike niet direct kan worden gerepareerd, neemt E-bike to go binnen 48 uur contact op om een omruiling van de Bike in te plannen. Aan deze termijn kan huurder geen rechten ontlenen. Omruiling vindt slechts plaats op het door Huurder op het aanmeldformulier opgegeven adres. Omruiling is kosteloos in geval van een all-in prijs of bij omruiling op een pick-up point. In alle overige gevallen brengt E-bike to go € 30 voorrijkosten in rekening.
 4. Regulier onderhoud en gebeurlijke herstelling (voor schade veroorzaakt door ouderdom, normale slijtage of overmacht) aan de Bike is voor rekening van E-bike to go. Indien er naar het oordeel van E-bike to go echter sprake is van een defect of schade als gevolg van het gebruik door of namens Huurder, dan zijn de kosten van onderhoud, reparatie, vervanging of anderszins voor rekening van Huurder. Deze kosten zullen dan door E-bike to go overeenkomstig de in het navolgende artikel opgenomen tabel bij Huurder in rekening worden gebracht.
 5. In geval van ondeugdelijk gebruik van de Bike door Huurder, is E-bike to go gerechtigd maatregelen te treffen, waaronder de onmiddellijke inname de van de Bikes zonder verval van de betalingsverplichtingen van Huurder. Onder ondeugdelijk gebruik wordt in elk geval verstaan: gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden en gebruik in strijd met het normaal gebruik van een Bike, bijvoorbeeld gebruik onder invloed van verdovende middelen zoals alcohol en/of drugs, gevallen van verkeersovertredingen, nalatigheid of gebrek aan normale zorg.
 6. E-bike to go zal alleen de Bike omruilen of repareren, indien Huurder op dat moment aan alle financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

 1. Schade, diefstal, aansprakelijkheid en abonnementsvorm
 1. Het gebruik van de Bike is geheel op eigen risico. De Bike moet worden teruggegeven in de staat waarin hij zich bevond bij de levering ervan door de verhuurder, overeenkomstig deze in de gedetailleerde tegensprekelijke staat van bevinding zoals opgesteld door partijen bij de levering van het goed.
 2. E-bike to go inspecteert de Bike bij inlevering op eventuele schade (waaronder diefstal of vermissing van de Bike en/of onderdelen). Indien de Bike schade blijkt te hebben dewelke niet in de tegensprekelijke staat vermeld staat die bij inontvangstname door de huurder was opgesteld, dan wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door Huurder. Uitsluitend in geval van een Smart abonnement (en niet in geval van een SmartPlus abonnement) zijn de kosten voor reparatie of vervanging dan voor rekening van Huurder, tenzij Huurder aantoont dat de schade al bestond bij aanvang van de overeenkomst of anderszins voor rekening van E-bike to go behoort te komen. E-bike hanteert daarbij onderstaande tabel (bedragen zijn inclusief BTW):


Tabel 1

Accudiefstal

€ 350

Accuschade

€ 250

Accuhouder

€ 30

Controller

€ 200

Controller behuizing

€ 50

Crank

€ 150

Oplader

€ 85

Remmen

€ 40

Sleutel of Slot

€ 50

Smartlock

€ 125

Spatbord

€ 95

Standaard

€ 55

Total Loss

€ 550

Voorlicht

€ 50

Voorrek

€ 95

Voorvork

€ 300

Wiel (velg)

€ 100

Zadel

€ 65

 1. Bij een Smart abonnement en Smart Plus abonnement hanteert E-bike to go in geval van diefstal een eigen risico van € 300 per Bike en € 350 per accu. 
 2. Het bepaalde in lid 3 geldt voor de sleutelversie ongeacht de abonnementsvorm slechts indien de originele sleutel door Huurder wordt overhandigd aan E-bike to go. Indien originele sleutel niet aan E-bike to go geretourneerd kan worden, zal het volledige bedrag van de Bike inclusief accu van € 2.200 aan Huurder in rekening worden gebracht (vermeerderd met € 350 in geval van een tweede accu). Aldus hanteert E-bike to go in geval van schade of diefstal de navolgende tabel:
 

Tabel 2

Smart Smart Plus
 schade volgens Tabel 1  √ 100% schade gedekt
√ 70% dekking bij diefstal* √ 70% dekking bij diefstal*

*) in geval van een sleutelversie: bij inlevering van de originele sleutel

 1. Huurder wordt geblokkeerd en kan geen nieuwe Bike meer gebruiken ingeval bij de betreffende Huurder twee keer sprake is geweest van diefstal.
 2. Indien de Bike wordt teruggevonden na een diefstalmelding, zal in plaats van het eigen risico € 50 verwerkings- en administratiekosten bij Huurder in rekening worden gebracht.
 3. Indien een Bike opgehaald dient te worden bij het Fietsdepot, brengt E-Bike to go hiervoor een bedrag van € 50 aan kosten bij Huurder in rekening.

 1. Duur en opzegging
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij Huurder en E-bike to go schriftelijk anders zijn overeenkomen.
 2. E-bike to go en Huurder kunnen de overeenkomst tussentijds opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging door Huurder kan uitsluitend online via het daartoe bestemde formulier op de website van E-bike to go.
 3. E-bike to go kan de overeenkomst daarnaast met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst opzeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle haar toekomende rechten, indien:
  • Huurder in verzuim is onder de overeenkomst;
  • Huurder is toegelaten tot de procedure tot collectieve schuldenregeling;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van E-bike to go kan worden gevergd.
 4. Gedurende de in lid 2 genoemde opzegtermijn is Huurder de overeengekomen maandvergoeding verschuldigd. Binnen de opzegtermijn neemt E-bike to go contact op met Huurder om het retourneren van de Bike te bespreken. Inlevering van de Bike dient uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn te geschieden. Huurder zal alle medewerking aan E-bike to go verlenen om de Bike terug te geven.
 5. Bedragen die E-bike to go voor opzegging heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van opzegging direct opeisbaar.
 6. De Bike kan door Huurder kosteloos worden ingeleverd bij een E-bike to go pick-up point. Voor het ophalen van de Bike brengt E-bike to go € 30 in rekening, welk bedrag direct bij de chauffeur dient te worden gepind.
 7. Indien de Bike niet uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn door Huurder is geretourneerd, zal:
  • de opzegging worden geacht geen effect te hebben, indien Huurder de betalingen conform de overeenkomst na deze datum continueert. De overeenkomst duurt dan onverminderd voort;
  • de opzegging in stand blijven, indien Huurder na deze datum geen betalingen conform de overeenkomst meer voldoet en Huurder geen gehoor geeft aan de sommatie van E-bike to go om de Bike binnen 14 dagen in te leveren, gedurende welke termijn Huurder de volledige huursom voor één maand verschuldigd is. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn is E-bike to go gerechtigd de volledige kosten van de Bike overeenkomstig artikel 8 lid 3 van deze voorwaarden bij Huurder in rekening te brengen. Artikel 8 lid 4 is dan tevens van toepassing.
 
 1. Ontbinding
 1. Artikel 9 laat ontbinding door partijen op grond van de wet onverlet.
 2. In geval van ontbinding zal Huurder de Bike uiterlijk binnen twee dagen na de ontbindingsdatum retourneren overeenkomstig artikel 9 lid 6. Indien de Bike niet binnen die termijn door Huurder is ingeleverd, is het bepaalde in artikel 9 lid 7 sub a en b van overeenkomstige toepassing, waarbij onder ‘deze datum’ dan de ontbindingsdatum wordt bedoeld.
 3. Bedragen die E-bike to go voor ontbinding heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. Reeds door E-bike to go ontvangen bedragen zullen geen voorwerp van ongedaan making zijn. E-bike to go is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van ontbinding op grond van dit artikel.
 
 1. Privacy
 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het informeren van Huurder over het gebruik of onderhoud van Bikes worden persoonsgegevens van Huurder verwerkt, waaronder een kopie van het ID bewijs van Huurder overeenkomstig de geldende privacywetgeving. E-bike to go controleert de kredietwaardigheid van Huurder op basis van de aanmelding.
 1. Na afloop van de overeenkomst zullen de NAW-gegevens alsook het e-mail adres van de Huurder bewaard blijven gedurende 5 jaar met het oog op het naleven van de fiscale verplichtingen naar aanleiding van de overeenkomst.
 1. De verklaring van E-Bike to go omtrent haar privacy beleid kan worden teruggevonden onder de link. https://ebiketogo.com/be-nl/privacybeleid/.  De verklaring van E-Bike to go omtrent haar cookiesbeleid kan worden teruggevonden onder de volgende link. De Huurder verklaart deze verklaringen te hebben gelezen en zich hiermee akkoord te hebben verklaard. 
 
 1. Eigendom
 1. De eigendom van Bikes berust bij E-bike to go. Bij het eindigen van de overeenkomst zal Huurder de Bikes aan E-bike to go overhandigen. Opschorting van deze verplichting tot afgifte niet toegestaan.
 
 1. Aansprakelijkheid
 1. E-bike to go is nimmer gehouden andere schade aan Huurder te vergoeden dan de schade die zij op grond van de wet verplicht is te vergoeden. E-bike to go is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van ondeugdelijk gebruik van de Bike en/of accu zoals bedoeld in artikel 7 lid 7 van deze voorwaarden.
 2. E-bike to go is slechts aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek aan de Bike dat bij aflevering niet zichtbaar was, indien het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst al aanwezig was en E-bike to go dit wist of behoren te weten of indien het gebrek is ontstaan na het aangaan van de overeenkomst maar toch aan E-bike to go is toe te rekenen. E-bike to go is niet aansprakelijk voor schade die Huurder kan verhalen op zijn/haar schadeverzekeraar of hiervoor Huurder een andere uitkering heeft gekregen, tenzij E-bike to go het gebrek bij het sluiten van de overeenkomst kende of behoorde te kennen, dan wel de gebreken aan de Bike zijn ontstaan door opzet of grove schuld van E-bike to go.
 3. In alle gevallen waarin E-bike to go gehouden is tot betaling van een schadevergoeding, zal deze schadevergoeding nooit hoger zijn dan het schadebedrag dat de verzekeraar daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het eigen risico, althans het door Huurder betaalde factuurbedrag onder de overeenkomst.
 4. E-bike to go maakt bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld een hostingprovider. E-bike to go is niet aansprakelijk voor een tekortkoming onder de overeenkomst indien dit het gevolg is van enige tekortkoming aan de zijde van haar toeleveranciers.
 
 1. Rechtskeuze en bevoegde rechter
 1. Op alle betrekkingen tussen E-bike to go met Huurder is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen over de overeenkomst of over handelingen in samenhang met de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 
 
 1. Wijziging
 1. E-bike to go heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden te wijzigen, op voorwaarde dat deze wijziging door de Huurder wordt goedgekeurd. Voor het intreden van de aangepaste algemene voorwaarden zal E-bike to go Huurder informeren en diens goedkeuring vragen. Heeft de wijziging tot gevolg dat aan Huurder een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, dan heeft Huurder de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking zal treden.